Regulamin gabinetu oraz RODO

Imię i nazwisko, data urodzenia: …………………………………………………………………………………………………………
ZGODA PACJENTA NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Wyrażam zgodę na następujące świadczenie zdrowotne udzielane przez Fizjoterapia Marika Kołakowska, UL.
MAZURSKA 16, 41-503 CHORZÓW:
FIZJOTERAPIA TAK/NIE
KINEZJOLOGIA TAK/NIE
Jednocześnie zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania fizjoterapeuty o występujących
dolegliwościach i ich zmianach w trakcie przeprowadzonej terapii. Zgodę udzielam bezterminowo na każdą
wizytę w w/w praktyce fizjoterapeutycznej do momentu jej odwołania.
Przed wyrażeniem zgody zostałem poinformowany o zakresie świadczenia zdrowotnego, które ma być wobec
mnie przeprowadzone, jego przebiegu, przeciwwskazaniach, zaniechaniu świadczenia zdrowotnego, możliwych
do przewidzenia objawach towarzyszących wykonywaniu świadczenia zdrowotnego, a także zakładanych i
przewidywanych skutkach wykonywania świadczenia zdrowotnego.
Data i podpis pacjenta: ……………………………………………………………………………………………………………………

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Ja, niżej podpisanym wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę na Fizjoterapia Marika Kołakowska w celu realizacji
świadczeń zdrowotnych w zakresie fizjoterapii oraz otrzymywania informacji dotyczących planowanych wizyt.
Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki, o których mowa w art. 7 RODO, tj.
przysługuje mi możliwość jej wycofania w każdym czasie. Zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w
wyraźnej i zrozumiałej formie oraz poinformowano mnie o warunku możliwości jej rozliczalności. Zostałem
również poinformowany o tym, że dane osobowe są zbierane przez Fizjoterapia Marika Kołakowska, o celu ich
zbierania, dobrowolności podania, prawie wglądu i możliwości ich poprawienia oraz tym, że dane te nie będą
udostępniane innym podmiotom.
Data i podpis pacjenta: ……………………………………………………………………………………………………………………
UPOWAŻNIENIE DO UDZIELENIA INFORMACJI I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
Upoważniam następującą osobę do uzyskania dokumentacji medycznej oraz informacji o udzielonych
świadczeniach zdrowotnych:
Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………………………………………………………
Nr telefonu: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Data i podpis pacjenta: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Nikogo nie upoważniam

Regulamin i przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

 1. Pacjent zgłasza się do Fizjoterapia Marika Kołakowska zobowiązany jest do podpisania zgód
  wymaganych prawnie w celu udzielania świadczeń zdrowotnych, okazania posiadanej dokumentacji
  medycznej oraz przedstawienia informacji o stanie zdrowia zgodnej ze stanem rzeczywistym.
 2. Fizjoterapeuta na podstawie skierowania lekarskiego i badania Pacjenta dobiera odpowiednie formy
  fizjoterapii w celu uzyskania efektów terapeutycznych. W przypadku braku skierowania lekarskiego,
  Fizjoterapeuta wykonuje zabiegi na podstawie badania Pacjenta, w tym przedstawionych przez
  Pacjenta informacji dotyczących Jego stanu zdrowia.
 3. Decyzję o ilości zabiegów, czasie ich trwania, okresem pomiędzy sesjami terapeutycznymi podejmuje
  Fizjoterapeuta.
 4. Rejestracja Pacjentów odbywa się osobiście, telefonicznie pod nr telefonu 534 903 255 lub za
  pośrednictwem rejestracji internetowej za pośrednictwem zewnętrznej firmy – Booksy. Rejestracja
  telefoniczna działa w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-20.00. Rejestracja
  przez Internet czynna jest całą dobę.
 5. Na 24 godziny przed terminem umówionej wizyty, Pacjent otrzymuje przypomnienie w  formie
  wiadomości SMS lub email. W przypadku odwołania lub zmiany terminu wizyty Pacjent
  zobowiązany jest poinformować o powyższym Rejestrację na nie mniej niż 24 godziny przed
  planowaną wizytą – telefonicznie lub w wiadomości SMS. Brak takiej informacji skutkuje
  obowiązkiem uiszczenia opłaty w wysokości 50% wartości wizyty.
  W przypadku wykupionego wcześniej pakietu, wizyta nieodwołana 24 h przed terminem umówionej
  wizyty – wizyta przepada.
 6. Fizjoterapia Marika Kołakowska prowadzi dokumentację medyczną świadczeń oraz zapewnia ochronę
  danych zawartych w tej dokumentacji. Udostępnia dokumentację medyczną zgodnie z przepisami z
  ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o Prawach Pacjenta i  Rzeczniku Praw Pacjenta nieodpłatnie w
  formie skanu przesłanego za pomocą wiadomości e-mail.
 7. Opłaty za zabiegi dokonywane są gotówką lub kartą płatniczą – zgodnie z cennikiem dostępnym w
  gabinecie.
 8. Pacjent ma prawo do świadczeń wykonywanych przez wykwalifikowanych specjalistów, poufności
  danych, rzetelnej informacji o proponowanych metodach leczenia, pomocy i  wyjaśnień o sposobie
  przygotowania się do terapii oraz postępowania po niej. Pacjent ma obowiązek rzetelnego i zgodnego
  ze stanem rzeczywistym przedstawienia aktualnego stanu zdrowia i okazania posiadanej dokumentacji
  medycznej oraz natychmiastowego zgłaszania Fizjoterapeucie/Masażyście wszelkich dolegliwości
  pojawiających się w trakcie wykonywania zabiegu.
  Data i podpis Pacjenta: ……………………………………………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE

o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku
Ja, niżej podpisany …………………………………………………………………………………
wyrażam zgodę na czasowe, od …………..….. do ………………… /nieograniczone czasowo (niepotrzebne skreślić)
udostępnienie mojego wizerunku, w postaci zdjęcia lub filmu, w celu umieszczenia go mediach
społecznościowych terapeutki Fizjoterapia Marika Kołakowska.
W każdym momencie przysługuje prawo do odstąpienia od zgody.

Data i podpis Pacjenta: ……………………………………………………………………………………………………………

Scroll to Top